امتیازات نمای دیگر

 

پروانۀ فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد

تخصص در حوزه‌های سینما، تلویزیون، رادیو

سابقۀ برگزاری همایش و نمایشگاه

اجرای تبلیغات محیطی

تخصص در طراحی و چاپ

مشاورۀ تبلیغات و بازاریابی